Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego monolith.com.pl

(dla towarów nabytych od dnia 25 grudnia 2014 roku)

Sklep internetowy prowadzony pod nazwą: monolith.com.pl, działający pod adresem domenowym: http://www.monolith.com.pl, zwany dalej „Sklepem Internetowym”, umożliwiający składanie zamówień, jest prowadzony przez spółkę pod firmą:

„MONOLITH VIDEO” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod następującym adresem: Aleja Zjednoczenia 36, 01-830 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000072946, posiadającą numer NIP 5252123756 oraz numer REGON: 014981441, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł, zwaną dalej „Spółką”,

w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”, oraz w oparciu o bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Definicje podstawowych pojęć stosowanych w Regulaminie:

Poza określeniami pisanymi z wielkiej litery i zdefiniowanymi w innych miejscach Regulaminu, ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

1)      Dniach Roboczych” – należy przez to rozumieć dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

2)      Konsumencie” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą w Sklepie Internetowym zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

3)      Kliencie” – należy przez to rozumieć zarówno Konsumenta, jak i każdą inną osobę fizyczną posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność prawną na podstawie przepisów szczególnych;

4)      Koncie Klienta” – należy przez to rozumieć bazę zawierającą dane Klienta, służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień i dane dotyczące subskrypcji;

5)      Koszyku” – należy przez to rozumieć funkcjonalność Sklepu Internetowego, umożliwiającą ustalenie i modyfikację danych w zamówieniu składanym aktualnie przez Klienta;

6)      Magazynie Sklepu Internetowego” – należy przez rozumieć magazyn Spółki zlokalizowany w Warszawie przy ul. Szyszkowej 35/37, w którym następuje kompletowanie zamówień złożonych przez Klientów;

7)      Produktach” – należy przez to rozumieć dostępne w Sklepie Internetowym towary z aktualnej oferty handlowej Spółki, do których należą przede wszystkim filmy na płytach DVD i BLU-RAY;

8)      Umowie Sprzedaży” – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży Produktów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zawartą pomiędzy Spółką (jako sprzedającym) a Klientem (jako kupującym), zawieraną za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

9)      Ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).

Zdefiniowane powyżej określenia w liczbie pojedynczej oznaczają także odpowiednie określenia w liczbie mnogiej, i odwrotnie.

§ 1.

Postanowienia ogólne

1.      Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, w tym zasady składania zamówień na oferowane za jego pośrednictwem Produkty, zapłaty za zakupione Produkty, dostarczania zamówionych Produktów Klientowi, a także uprawnienia Klienta do anulowania złożonego zamówienia i odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2.      Obsługa Sklepu Internetowego kontaktuje się z Klientem poprzez pocztę elektroniczną e-mail lub telefonicznie, korzystając z następujących danych kontaktowych:

-    tel.:      22 354 30 31

-    e-mail: sklep@monolith.com.pl

Klienci mogą uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania, pisząc na wskazany powyżej adres do korespondencji elektronicznej e-mail lub dzwoniąc na wskazany powyżej numer telefonu.

Korespondencję pisemną należy kierować na następujący adres Spółki:

Monolith Video Sp. z o.o.

Magazyn Sklepu Internetowego

ul. Szyszkowa 35/37

02-225 Warszawa

z dopiskiem „SKLEP INTERNETOWY”

4.      Ponieważ zgodnie z art. 7 Ustawy Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie, a postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy są nieważne, zaś w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy, postanowienia Regulaminu nie mogą skutecznie wyłączyć ani ograniczyć jakichkolwiek praw przysługujących Konsumentowi z mocy przepisów Ustawy.  Wszelkie ewentualne wątpliwości w tym zakresie należy tłumaczyć zawsze na korzyść Konsumenta, a w razie wystąpienia jakiejkolwiek niezgodności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a przepisami Ustawy, pierwszeństwo zawsze będą miały przepisy Ustawy.

5.      Niniejszy Regulamin jest również regulaminem, o którym o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

§ 2.

Kodeks dobrych praktyk

Wypełniając obowiązek określony w art. 12 ust. 1 pkt 15 Ustawy Spółka oświadcza, że działa zgodnie z poniższym kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. Nr 171, poz. 1206 z późn. zm.) i deklaruje, że w działalności gospodarczej będzie:

1)      kreować wysokie standardy etyczne poprzez szerzenie i promowanie dobrych praktyk w biznesie, rozumianych jako zbiór norm uczciwego, odpowiedzialnego i rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami;

2)      promować prowadzenie biznesu społecznie odpowiedzialnego, którego celem jest nie tylko osiąganie zysku, ale także uczestnictwo w akcjach społecznych;

3)      regulować rzetelnie i terminowo wszelkie swoje zobowiązania wobec instytucji państwowych oraz swoich pracowników i partnerów gospodarczych;

4)      tworzyć środowisko pracy przyjazne rozwojowi pracowników, zgodnie z przepisami prawa i z poszanowaniem godności osobistej pracowników;

5)      przestrzegać praw konsumenta i zasad uczciwej konkurencji;

6)      dbać o najwyższą jakość sprzedawanych Produktów, kierując się posiadanymi umiejętnościami i doświadczeniem, mając przy tym na celu najwyższy poziom obsługi klienta;

7)      tworzyć świadomość istnienia współodpowiedzialności za środowisko naturalne poprzez propagowanie i uczestniczenie w działaniach proekologicznych i związanych z ochroną środowiska.

§ 3.

Rejestracja

1.      Do przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na Produkty niezbędny jest:

1)  komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer – o parametrach opisanych szczegółowo w ust. 7 niniejszego paragrafu oraz

2)  aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

2.      W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia Konta Klienta) Klient wypełnić musi formularz rejestracyjny, podając w tym celu swój aktywny adres e-mailowy, określić hasło do Konta Klienta, zaakceptować niniejszym Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży oraz do realizacji zamówień składanych przez Klienta.

3.      W celu założenia Konta Klienta podać należy następujące dane:

W przypadku Klientów będących Konsumentami:

-    imię i nazwisko;

-    adres e-mail;

-    nr telefony kontaktowego;

-    adres dostawy.

W przypadku Klientów nie będących Konsumentami:

-      nazwa (firma) wpisana do rejestru;

-      adres siedziby z rejestru;

-      nr NIP;

-      imię i nazwisko;

-      adres e-mail;

-      nr telefony kontaktowego;

-      adres dostawy.

4.      Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego, są całkowicie dobrowolne i nieodpłatne.

5.      Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

6.      W celu usunięcia Konta Klienta ze Sklepu Internetowego Klient powinien wysłać wiadomość elektroniczną na adres: sklep@monolith.com.pl z prośbą o usunięcie Konta Klienta wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.

7.      Spółka zapewnia Klientowi poprawność działania Sklepu Internetowego w następujących przeglądarkach internetowych: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px.  Spółka zastrzega, że używanie dodatkowego oprogramowania firm trzecich mającego wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek internetowych wymienionych w zdaniu poprzedzającym, może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu Internetowego, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego, zalecane jest wyłączenie takiego dodatkowego oprogramowania na czas korzystania ze Sklepu Internetowego.

§ 4.

Przyjmowanie i realizacja zamówień

1.      W celu złożenia przez Klienta skutecznego zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji Regulaminu oraz poprawne wypełnienie formularza zamówienia.

2.      Klient może składać zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez cały rok – 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.  Zamówienie złożone w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy zostanie rozpatrzone pierwszego Dnia Roboczego następującego po dniu złożenia takiego zamówienia.

3.      Klient po zarejestrowaniu i zalogowaniu się w Sklepie Internetowym, składa zamówienie, dokonując wyboru zamawianych Produktów, ich ilości, sposobu dostawy, adresu dostawy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz sposobu płatności za zamówione Produkty.

4.      Maksymalna ilość identycznych Produktów znajdujących się w jednym zamówieniu składanym przez Klienta (np. identycznych tytułów filmowych) nie może przekroczyć 5 (pięciu) sztuk.  W przypadku przekroczenia określonego w zdaniu poprzedzającym limitu ilości Produktów na jednym zamówieniu, Spółka zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w części przekraczającej ten limit.

5.      W przypadku, gdy realizacja części zamówienia Klienta nie będzie możliwa, np. z powodu braku zamówionych Produktów w Magazynie Sklepu Internetowego, Spółka może zaproponować Klientowi następujące rozwiązania – do wyboru Klienta:

1)  anulowanie całości zamówienia, przy czym dokonanie przez Klienta wyboru tej możliwości powoduje zwolnienie Spółki z obowiązku realizacji zamówienia;

2)  anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa, przy czym dokonanie przez Klienta wyboru tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych Produktów, a Spółka zostaje w tym przypadku zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia na Produkty niedostępne.

6.      Z chwilą złożenia zamówienia Klient składa Spółce ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży, której przedmiotem są Produkty objęte zamówieniem.  Wysłane przez Spółkę na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

7.      Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych – po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w odpowiedniej wysokości na koncie bankowym Spółki.

8.      W przypadku niedostępności Produktów objętych zamówieniem w Magazynie Sklepu Internetowego, a także w razie braku możliwości realizacji całego zamówienia złożonego przez Klienta, Spółka zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia Umowy Sprzedaży i zwróci wpłacone przez Klienta pieniądze w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od dnia zawiadomienia.  Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w zamówieniu.

9.      Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów.  Realizacja zamówień następuje w tym przypadku według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się w Magazynie Sklepu Internetowego zapasów objętych tą formą sprzedaży.

10.   Klient może dokonywać zmian w zamówieniu, aż do momentu nadania przez Spółkę wysyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta.  Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części Produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie lub zmiany danych na fakturze.  W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot dokonanej zapłaty za zamówienie (odpowiedniej części zwrotu zapłaty w przypadku rezygnacji z zamówienia w części) nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Spółkę.

11.   Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego, po uprzednim zalogowaniu się lub kontaktując się ze Spółką pod numerem telefonu podanym na Stronie Internetowej w zakładce „Kontakt”.

12.   Klienci dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu kupującego.

13.   Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku zamówień budzących wątpliwość, np. brak adresu e-mail, błędny numer telefonu lub adres e-mail.

§ 5.

Dostawa Produktów

1.      Zamówienia Klientów dostarczane są pod wskazany przez Klienta w zamówieniu adres, wyłącznie na terytorium Polski, za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej swobodnie przez Spółkę.  Powierzenie realizacji dostawy zamówionych produktów osobie trzeciej nie wymaga uprzedniego informowania o tym Klienta.

2.      Dostawa zamówionych Produktów realizowana jest w Dni Robocze od poniedziałku do piątku na terenie całej Polski.

3.      Dostawa odbywa się na koszt Klienta.

4.      Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za nie dostarczenie zamówionych Produktów w przypadku podania przez Klienta błędnego lub niepełnego adresu dostawy.

5.      Wysyłka zamówionych Produktów następuję w ciągu 1 – 3 Dni Roboczych (w zależności od dostępności Produktu) od daty złożenia zamówienia.

6.      Przewidywany czas dostawy zamówionych Produktów wynosi 1 Dzień Roboczy.  W dniach 18 – 24 grudnia każdego roku czas realizacji zamówień może ulec wydłużeniu do 5 (pięciu) Dni Roboczych.

7.      W chwili odbioru paczki, w przypadku widocznych śladów jej uszkodzenia lub naruszenia folii firmowych, Klient powinien zażądać sporządzenia protokółu z uwagami dotyczącymi stanu przesyłki.

§ 6.

Ceny Produktów

1.      Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy produkcie:

-    podawane są w złotych polskich;

-    zawierają podatek VAT według obowiązującej aktualnie stawki;

-    nie zawierają informacji na temat kosztów dostawy.

2.      W chwili składania zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu Internetowego cena produktu podana w Koszyku jest ceną wiążącą i ostateczną oraz zawiera informacje na temat kosztów dostawy.

3.      Z chwilą naciśnięcia przez Klienta przycisku „ZAMÓW” ceny obowiązujące w chwili naciśnięcia tego przycisku są wiążące dla Klienta.

4.      Całkowita wartość zamówienia Klienta przedstawiona jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru sposobu płatności i dostawy zamówionych Produktów.

5.      Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.  Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

6.      Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu.

§ 7.

Formy płatności

1.      Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:

-    płatność przy odbiorze (pobranie);

-    przelew bankowy, przelew elektroniczny lub karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep Internetowy,

a Sklep Internetowy akceptuje wszystkie te formy płatności.

2.      W przypadku niektórych Produktów Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.

3.      Z chwilą dokonania przez Klienta zapłaty za zamówiony Produkt następuje zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy tym Klientem a Spółką.

§ 8

Niezgodność towaru z umową

1.      Spółka jako sprzedawca w Umowie Sprzedaży odpowiada wobec Klienta (jako kupującego) za niezgodność Produktów z Umową Sprzedaży, w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące rękojmi za wady.

2.      Spółka nie udziela Klientom dodatkowej gwarancji na sprzedawane Produkty, chyba że Klient wraz z Produktem otrzyma kartę gwarancyjną.  W takim przypadku odpowiedzialność z tytułu gwarancji ponosi podmiot wskazany jako gwarant w treści karty gwarancyjnej, na warunkach oraz przez okres wskazany w takiej karcie gwarancyjnej.

3.      Jeżeli Spółka przyjęła od Konsumenta reklamację Produktu z tytułu rękojmi, zawierającą żądanie usunięcia wady, i nie ustosunkowała się do tego żądania w terminie 14 (czternastu) dni, będzie to równoznaczne z uznaniem tej reklamacji za uzasadnioną.  W takim przypadku Spółka zobowiązana będzie zawarte w zgłoszeniu reklamacyjnym żądanie Klienta spełnić.  Termin 14-dniowy biegnie od dnia następnego po dniu złożenia zgłoszenia reklamacyjnego i obejmuje 14 (czternaście) kolejnych dni kalendarzowych.

4.      Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, jeśli klient otrzymał kartę gwarancyjną wraz z zakupionym Produktem.

5.      W razie skorzystania przez Klienta z uprawnień wynikających z karty gwarancyjnej, jeśli klient otrzymał taką kartę wraz z zakupionym Produktem, bieg terminu rękojmi ulega zawieszeniu w dniu zawiadomienia Spółki o wadzie przez Klienta.  W takim przypadku termin rękojmi biegnie dalej od dnia, w którym Klient został poinformowany przez gwaranta o odmowie wykonania obowiązków gwarancyjnych lub od dnia bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie przez gwaranta.

§ 9.

Reklamacje

1.      W przypadku stwierdzenia niezgodności sprzedanych Produktów z Umową Sprzedaży, w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia Produktów, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie Internetowym.

2.      Klient niebędący Konsumentem, który dokonał zakupu Produktów w celu związanym z prowadzoną przez niego działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów ogranicza się w takim przypadku do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego Produktu.

3.      Reklamowany produkt Klient powinien odesłać przesyłką pocztową ekonomiczną na następujący adres magazynu Sklepu Internetowego:

Monolith Video Sp. z o.o.

Magazyn Sklepu Internetowego

ul. Szyszkowa 35/37

02-225 Warszawa

z dopiskiem „REKLAMACJA”

Do odsyłanego Produktu należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.

4.      Spółka, najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym Produktem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

5.      W przypadku uznania reklamacji, Produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy na koszt Spółki.  Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów produktu), Spółka zwróci Klientowi równowartość ceny wadliwego Produktu w terminie 14 (czternastu) dni od dnia uznania reklamacji Klienta przez Spółkę.

6.      Klientom przysługuje  prawo do złożenia reklamacji również w razie zaistnienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego.  W trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego Klient może powiadomić Spółkę o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu oraz o niewłaściwej jakości usług.  Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient lub Użytkownik może zgłaszać na adres: sklep@monolith.com.pl.

7.      Prawo do złożenia reklamacji dotyczących funkcjonowania Sklepu Internetowego przysługuje Klientowi w terminie 1 (jednego) miesiąca kalendarzowego, licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu.  Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu Internetowego, złożone po upływie terminu określonego w zdaniu poprzedzającym, będą pozostawione bez rozpoznania, o czym Spółka zawiadomi Klienta niezwłocznie.

8.      Reklamacja dotycząca funkcjonowania Sklepu Internetowego może zostać złożona pisemnie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną za poczty elektronicznej.

9.      Bezpośrednie koszty zwrotu reklamowanego Produktu pokrywa Konsument.

§ 10.

Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

1.      Zgodnie z Ustawą Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez podania przyczyny, w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania Produktów zakupionych w Sklepie Internetowym. W tym celu Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz dokonać zwrotu Produktu do Spółki.  Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

2.      Zwracane Produkty muszą być kompletne, a płyty, tj. DVD i BLU-RAY zapisane na nośnikach, muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko).  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Produktu, będące wynikiem korzystania z rzeczy w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3.     Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu oraz umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Spółkę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4.     Zwracane produkty Konsument powinien odesłać w terminie 14 (czternastu) dni od odstąpienia od Umowy Sprzedaży wraz z oświadczeniem o zwrocie na następujący adres magazynu Sklepu Internetowego:

Monolith Video Sp. z o.o.

Magazyn Sklepu Internetowego

ul. Szyszkowa 35/37

02-225 Warszawa

z dopiskiem „ODSTĄPIENIE OD SPRZEDAŻY”

5.      W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowa ta jest uważana za niezawartą.

6.      Spółka zwróci Konsumentowi równowartość ceny zwracanych Produktów, w stosunku do których Konsument skutecznie odstąpił od Umowy Sprzedaży, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zwrotu Produktów.

7.      W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta, kolejne zamówienie na Produkty za pomocą Sklepu Internetowego może być przez tego Konsumenta złożone dopiero po dokonaniu zwrotu Produktów z zamówienia, którego dotyczyło oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

8.      Odstąpienie od Umowy Sprzedaży nie skutkuje automatycznym cofnięciem zgód, jakie Konsument wyraził podczas zakładania Konta Klienta lub w trakcie składania zamówienia w Sklepie Internetowym. Cofnięcie powyższych zgód wymaga złożenia przez Konsumenta osobnego oświadczenia woli.

9.      Bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa Konsument.

10.   Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży stanowi Załącznik do Regulaminu.

§ 11.

Dane osobowe

1.      Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę jego danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji Konta Klienta oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym.  Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych skutkuje niemożnością założenia Konta Klienta i złożenia zamówienia za pomocą Sklepu Internetowego, a tym samym może uniemożliwiać dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.

2.      Spółka zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3.      W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celu informowania Klienta o nowych Produktach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie Internetowym.

4.      Klienci Sklepu Internetowego mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania tych danych osobowych i usunięcia danych.  W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Sklepu Internetowego oraz funkcjonalności oferowanych w jego ramach Klient traci możliwość korzystania z tych zasobów i funkcjonalności.

5.      Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Spółka.

6.      Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie, wyłącznie w celu prowadzenia Sklepu Internetowego, a w szczególności obsługi procesu logowania, zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu Internetowego, jak również w celu umożliwienia Spółce realizacji złożonych przez Klientów zamówień.

7.      Spółka zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji i podadzą odpowiednią wiążącą podstawę prawną oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami obowiązującego prawa.  Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzedzającym informacje dotyczące Klienta nie mogą zostać ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej, bez zgody Klienta.

8.      Dane dotyczące Klienta, w tym jego dane osobowe, będą przechowywane przez Spółkę przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego oraz realizacją złożonego zamówienia, a po upływie tego okresu zostaną usunięte z systemu informatycznego.

9.      Spółka zastrzega, że umieszczenie przez Klienta w ramach serwisu Sklepu Internetowego jakiekolwiek danych osobowych innych osób, takich jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail, dopuszczalne jest wyłącznie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób, po uprzednim uzyskaniu ich zgody.

10.   Klientowi nie wolno umieszczać w ramach dostępnych mu aplikacji Sklepu Internetowego jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

11.   Spółka informuje, że z momentem połączenia się przez Klienta ze Sklepem Internetowym, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient łączy się ze Sklepem.  Spółka zastrzega prawo przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, również danych dotyczących numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta i czasu połączenia Klienta ze Sklepem Internetowym oraz innych danych eksploatacyjnych dotyczących aktywności Klienta w Sklepie Internetowym.  Dane te przetwarzane będą w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

12.   Spółka wykorzystuje pliki typu „cookie” w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego przez Klienta.  Pliki typu „cookie” umożliwiają utrzymanie sesji Klienta, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła, a ponadto pomagają dostosować Sklep Internetowy do potrzeb Klientów i pozwalają tworzyć statystyki oglądalności podstron Sklepu Internetowego.

13.   Klient może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki „cookie” lub zablokować umieszczanie plików „cookie” za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej, przy czym Spółka uprzedza, że usuniecie lub zablokowanie umieszczania plików „cookie” może uniemożliwić składanie zamówień w Sklepie Internetowym.

§ 12.

Postanowienia końcowe

1.      Produkty prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2.      Informacja o Produktach zamieszczona na stronach Sklepu Internetowego nie oznacza, że Produkty są dostępne w magazynie Sklepu Internetowego.

3.      Spółka nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4.      Spółka nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do Konta Klienta.

5.      W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy.

6.      Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

7.      Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.  Szczegółowe informacje na temat tego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do stosownych procedur dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

-    http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

-    http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

-    http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

8.      Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn takich, jak: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu.  Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 (siedem) dni od daty udostępnienia ich na stronach Sklepu Internetowego.  Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.  Zmiana treści Regulaminu nie może naruszać praw nabytych Konsumentów korzystających ze Sklepu Internetowego.

9.      Spółka nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego.  Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania ze Sklepu Internetowego sprzętem komputerowym i/lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym, a serwisem Sklepu Internetowego.

10.   Spółka zastrzega sobie prawo do zmian cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz ich modyfikowania, pod warunkiem że nie naruszy to praw nabytych Konsumentów.

11.   Spółka zastrzega sobie prawo okresowego zawieszenia udostępniania Sklepu Internetowego w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.

12.   Spółka zaleca Klientom zapisanie Regulaminu na trwałym nośniku, np. na dysku komputera lub na płycie CD.

13.   Na żądanie Klienta Spółka udostępni Regulamin w taki sposób, który będzie umożliwiał pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

14.   Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie Sklepu Internetowego i ma zastosowanie do Produktów kupionych w Sklepie Internetowym od dnia 25 grudnia 2014 roku.

 

Zatwierdził: Zarząd Monolith Video Sp. z o.o.


WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:      „MONOLITH VIDEO” Sp. z o.o.

Magazyn Sklepu Internetowego

ul. Szyszkowa 35/37

02-225 Warszawa

 e-mail: sklep@monolith.com.pl

 

Ja/My(*) niżej podpisany(i) _____, niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: _____

Data zawarcia umowy:          _____

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):   _____

Adres konsumenta(-ów):       _____

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.


 

 

 

Regulamin Sklepu Internetowego monolith.com.pl

(dla towarów nabytych przed dniem 25 grudnia 2014 roku) 

Sklep internetowy monolith.com.pl działający pod adresem http://www.monolith.com.pl
(zwany dalej „Sklep Internetowy”) jest prowadzony przez firmę:

Monolith Video Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Zjednoczenia 36, działającą pod numerem Nip 525-21-23-756, Regon 014981441, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000072946 (zwana dalej „Spółką”).

 

Definicja pojęć:

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.

Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, dane dotyczące subskrypcji.

Magazyn Sklepu Internetowego - magazyn zlokalizowany w Warszawie, przy ul. Szyszkowej 35/37, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, umożliwiająca ustalenie i modyfikację danych w składanym aktualnie zamówieniu.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, zapłaty za zakupione produkty, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na produkty niezbędny jest:
  • komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer;
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

Rejestracja

 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając swój aktywny adres e-mailowy, określić hasło do konta Klienta, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
 2. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego, są nieodpłatne.
 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną na adres sklep@monolith.com.pl z prośbą o usunięcie konta wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.

 

Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. Klient po zarejestrowaniu i zalogowaniu się w Sklepie Internetowym, składa zamówienie, dokonując wyboru zamawianych produktów, ich ilości, sposobu ich dostawy, adresu dostawy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz sposobu płatności za zamówione produkty.
 3. Maksymalna ilość identycznych produktów znajdujących się w jednym zamówieniu składanym przez Klienta nie może przekroczyć 5 (pięć) sztuk.
 4. Z chwilą złożenia zamówienia Klient składa Spółce ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia. Wysłane przez Spółkę na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
 5. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie bankowym Spółki.
 6. Zamówienia Klientów dostarczane są pod wskazany przez Klienta w zamówieniu adres, wyłącznie na terytorium Polski, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 7. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia Klienta nie będzie możliwa, Spółka może zaproponować Klientowi następujące rozwiązania:
  • anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Spółki z obowiązku realizacji zamówienia;

  • anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych produktów, Spółka zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na produkty niedostępne

 8. W przypadku niedostępności produktów objętych zamówieniem w magazynie Sklepu Internetowego lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Spółka zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia zawiadomienia. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w zamówienia.
 9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu Internetowego.
 10. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu, aż do momentu nadania przez Spółkę wysyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot dokonanej zapłaty za zamówienie (odpowiedniej części zwrotu zapłaty w przypadku rezygnacji z zamówienia w części) nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Spółkę.
 11. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego, po uprzednim zalogowaniu się lub kontaktując się ze Spółką pod numerem telefonu podanym na Stronie Internetowej w zakładce Kontakt.

Ceny produktów

 1. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy produkcie:
  • podawane są w złotych polskich;

  • zawierają podatek VAT;

  • nie zawierają informacji na temat kosztów dostawy.

 2. W chwili składania zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu Internetowego cena produktu podana w koszyku jest ceną wiążącą i ostateczną.
 3. Całkowita wartość zamówienia Klienta przedstawiona jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru sposobu płatności i dostawy produktów.
 4. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu.

 

Formy płatności

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:
  • płatność przy odbiorze;

  • przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep Internetowy.

 2. W przypadku wybranych produktów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.

 

Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności produktów z umową, w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia produktów, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie Internetowym, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Spółkę o stwierdzonej niezgodności.
 2. Klient niebędący konsumentem, który dokonał zakupu produktów w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.
 3. Reklamowany produkt Klient powinien odesłać przesyłką pocztową ekonomiczną na adres magazynu Sklepu Internetowego:
  • Monolith Video Sp. z o.o.

   Magazyn Sklepu Internetowego

   Ul. Szyszkowa 35/37

   02-225 Warszawa

   z dopiskiem „REKLAMACJA”

    

   Do odsyłanego produktu należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.

 4. Spółka, najpóźniej w ciągu 14 (czternaście) dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
 5. W przypadku uznania reklamacji, produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów produktu) Spółka zwróci Klientowi równowartość ceny produktu w terminie
  14 (czternaście) dni od dnia uznania reklamacji Klienta przez Spółkę.

 

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. W tym celu Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu produktu do Spółki.
 2. Zwracane produkty muszą być kompletne, płyty tj. DVD, VCD, Blu-ray zapisane na nośnikach muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko).
 3. Zwracane produkty Klient powinien odesłać w terminie 14 (czternastu) dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie na adres magazynu Sklepu Internetowego:
  • Monolith Video Sp. z o.o.

   Magazyn Sklepu Internetowego

   Ul. Szyszkowa 35/37

   02-225 Warszawa

   z dopiskiem „REKLAMACJA”

 4. Spółka zwróci Klientowi równowartość ceny zwracanych produktów w terminie
  14 (czternaście) dni od dnia otrzymania produktów.

 

Dane osobowe

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwiać dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.
 2. Spółka zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celu informowania Klienta o nowych produktach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie Internetowym.
 4. Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

 

Dane osobowe

 1. Produkty prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Informacja o produktach zamieszczona na stronach Sklepu Internetowego nie oznacza, że produkty są dostępne w magazynie Sklepu Internetowego.
 3. Spółka zapewnia Klientowi poprawność́ działania Sklepu Internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność́ przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć́ wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego, należy je wszystkie wyłączyć́.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta Klienta.
 6. Spółka wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania Strony Internetowej.
 7. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 8. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 9. Żadne z postanowień́ niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Spółka deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się̨ i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 10. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 (siedem) dni od daty udostępnienia ich na stronach Sklepu Internetowego. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 11. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 01.07.2013r.

 

 

projekt i realizacja: TREMARK-BLUO
sote